مجموعه هلدینگ بوکا

مجموعه هلدینگ بوکا در سال 2004 بر اساس رقابت استراتژیک، محلی سازی فن آوری، با تکیه  کارآمد و برجسته نیروی کار، پروژه مطالعه از نوع کاربردی و تجربه در نهایت اجرایی هیئت مدیره تاسیس شد.

گذشت زمان، گسترش فعالیت های شرکت از یک طرف و تلاش برای پر کردن شکاف های جامعه صنعتی از طرف دیگر، متقاعد شرکت به سازماندهی دیگر زمینه های تخصصی و متمرکز آنها را در یک شرکت واحد به منظور پاسخگویی به نیازهای و خواسته های جامعه، مشتریان و دیگر مراکز خدماتی و صنعتی در راه مطلوب تر بر اساس اصول و روش های سیستماتیک مدرن؛ بنابراین، در اوایل سال 2011 و با تماس برای همکاری برخی از مدیران، مشاوران و برخی از کارشناسان برجسته در زمینه های مختلف صنعت و همچنین با دعوت از مشاوران خارجی برای به دست آوردن همکاری روانی و مالی خود را ، آغاز کرد